Önyükleyiciyi Kapat

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre ve toplum sağlığının korunması, çevresel gelişmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önem arz eden Gayrı Sıhhi Müesseselerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması, imar planlarına uygun endüstriyel gelişmenin sağlanması, mevcut veya kurulacak olan Gayrı Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen müesseselere uygulanacak yaptırımların ortaya konmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmaktadır. OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101.maddesi gereğince OSB içinde kurulacak işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce verilir.

Ruhsatlarını almak isteyen katılımcı Müdürlüğümüzden GSM Ruhsatı Başvuru formu dilekçesini alarak belirtilen evrakları tamamlar. Müdürlüğümüze teslim edilen evraklar incelenerek Kurul müesseseyi denetler. Yapılan incelemeler sonucu; Dosyadaki bilgi ve belgelerin doğru ve yeterli olması, tesis faaliyetinin çevre korunması ve toplum sağlığı açısından uygun görülmesi halinde Kurulca Açılma Raporu düzenlenir. Açılma Raporunun Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce uygun görülerek onaylanması halinde karar yürürlüğe girer ve Açılma Ruhsatı tanzim edilir.

Gerekli belgeler;

1) DİLEKÇE İLE MÜRACAAT ( OSB tarafından tahsis edilmeyen, ancak kiralama yoluyla faaliyette bulunmak isteyen işletmeler Müteşebbis Heyetimizden uygunluk kararı almak zorundadırlar )

2) YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( OSB Müdürlüğüne müracaat ile )

Yapı Kullanma İzni Belgesi düzenlenebilmesi için ;

a) Yapı Ruhsatı ile ilgili İşyerinin SGK İlişiksizlik Belgesi alması ( SGK Canik Merkez Müdürlüğünden ) ( 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesi İle Geçici İskan Veya Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik Belgesinin Aranılması Hakkında Tebliğ

b) ÇED Yazısı ( İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi yada Muaf yazısı )

3) ÇEVRE İZNİ VEYA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ Yazısı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ile )

4) TEHLİKELİ ATIKLAR Yazısı ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ile)

5) İTFAİYE RAPORU Yazısı ( Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına müracaat ile uygunluk yazısı alınması gerekmektedir. )

6) TAPU SURETİ ( Tapusu verilmiş olanlar )

7) KAPASİTE RAPORU ( Ticaret ve Sanayi Odası ) + İŞ AKIM ŞEMASI

8) SANAYİ SİCİL BELGESİ

9) TİCARET SİCİL GAZETESİ ( Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Memurluğu)

10) 16.12.2003 TARİH VE 25318 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE 50 KİŞİ VE FAZLA İŞÇİ ÇALIŞAN İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ HEKİMİ BULUNDUĞUNA DAİR YAZI

11) SORUMLU YÖNETİCİ BELGESİ( I.Sınıf Gayrısihhi Müesseseler için )

( İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 25. maddesine göre Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. )

12) SORUMLU YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ (I.Sınıf Gayrısihhi Müesseseler için)

13) SORUMLU YÖNETİCİ DİPLOMASI ( I.Sınıf Gayrısihhi Müesseseler için)

14) İŞYERİ HEKİMİ SÖZLEŞMESİ (50 KİŞİ VE ÜZERİ İŞÇİ İSTİHDAM EDİLEN İŞYERLERİ İÇİN)

15) EK-2 BEYAN FORMU

GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU

SAMSUN-MERKEZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

1- Tesisin adı veya unvanı :

2- Tesisin sahibi :

3- Faaliyet konusu :

4- Tesisin adresi :

Tel. no : e-posta :

5- Pafta ve parsel no :

6- Mülkiyet durumu Kira □(Kira sözleşmesi) Malik □ (Sözleşme)

7- İşyerinin kullanım alanı : Açık alan ………….. m2 Kapalı alan …………… m2

8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması

amacıyla bulunacak Depoların hacmi**

:1.depo..... 2.depo….. 3.depo….. 4.depo….. 5.depo….

9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin

verilenlerin sınıfı/sınıfları**:…….……………………………..

10- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no:

11- T.C. kimlik numarası : ……………………………………….

12- Ustalık belge no :…………………….(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)

13- Sınıfı : Birinci sınıf □ İkinci sınıf □ Üçüncü sınıf □

14- Tesisin bulunduğu yer : Endüstri Bölgesi□ Organize Sanayi Bölgesi □ Sanayi Bölgesi □ Sanayi Sitesi □ Yerleşim yeri□ Diğer: …………..……………

15- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi var mı? Kapsam Dışı Evet □ Hayır □

16- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin* Var□ Yok □

17- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor* Var □ Yok □

18- Çevre İzni veya çevre izin ve lisans belgesi * Var □ Yok □

19- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi* Ta Var□ Yok □

Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim.

Adı ve Soyadı İmza Kaşe Tarih

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.

*İkinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerden istenir. **Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır.